Kim jesteśmy

Wszyscy pracownicy Związku MMPiR i cały personel pedagogiczny Bursy wywodzi się z ignacjańskiej tradycji, która szuka Boga we wszystkim.
Celem naszej pracy wychowawczej z młodzieżą jest formacja ludzi dla innych:

- ludzi, którzy nie żyją dla siebie samych, lecz dla Boga i bliźnich,
- dla których miłość do Boga nie istnieje w oderwaniu od miłości do człowieka,
- dla których miłość do Boga wyraża się w postawie sprawiedliwości wobec innych.

W celu przyswojenia sobie tak sformułowanego życiowego wyboru, nasi wychowawcy pilnie towarzyszą każdemu uczniowi (cura personalis) w jego dążeniu, aby każdy z osobna w pełni stawał się osobą ludzką.
Znamy naszych wychowanków. Stawiamy przed nimi wysokie wymagania, które są jasne i uczciwe. Pomagamy i jesteśmy sprawiedliwi. (K. Wentzel /1996/)
Wystrzegając się wszelkich form przymusu staramy się ponadto pobudzać pragnienia bursantów, najpierw do opanowania programowych treści przedmiotów przekazywanych w szkole, później do rozwinięcia u nich chęci uczenia się wciąż „więcej” (magis). Ignacjańska tradycja postrzegania świata uczy nas, że to nie duża wiedza zaspokaja i nasyca duszę, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy.
Pod naszym kierunkiem wychowankowie bardzo szybko przekonują się, że dla osiągnięcia sukcesu muszą być:

 - świadomi samych siebie i swoich możliwości,
 - pomysłowi w tym, co robią,
 - muszą doceniać wartość wyrzeczeń,
 - musi ich fascynować bycie liderem dla Boga, dla dobra innych i dla siebie.

Aby mogło zaistnieć przyjazne środowisko do realizacji sformułowanych przez nas założeń nieodzowna jest przy tym pełna i otwarta współpraca, zaufanie i poszanowanie wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę, dyrekcji, wychowawców, wychowanków i rodziców.