Informacje ogólne


...


Informacje dla Kandydatów

na rok szkolny 2019/20

I. Terminy rekrutacji:

·Termin przyjmowania zgłoszeń– od 8.04.2019 r. do  17.06.2019 r.  Kolejność zgłoszeń Kandydatów nie wpływa na decyzję o przyjęciu.
·Rozmowy kwalifikacyjne  trwają od poniedziałku 27.05.2019 r.  do wtorku 18.06.2019 r.
· Ostateczna  decyzja o przyjęciu Kandydata zostanie podjęta najpóźniej do  3.07.2019 r.
· Komisja rekrutacyjna uzależnia ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia od wyników pierwszej  rekrutacji do wybranej szkoły (uczeń, który w pierwszej rekrutacji nie 
  otrzymał miejsca w wybranej szkole, traci również swoje miejsce w Bursie).
· Osoby, które nie zostaną przyjęte, będą wpisane na listę rezerwową.
· Kandydaci, którzy po pomyślnym przebiegu rekrutacji z różnych względów zrezygnują z  miejsca w Bursie, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym
  dyrekcję placówki; ich miejsca zostaną wówczas przyznane Kandydatom z listy rezerwowej.
· Gdyby do końca rekrutacji (18.06.2019 r.) były jeszcze wolne miejsca, zostanie ona przedłużona do dnia 3.07.2019 r.
· Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-18.00 oraz w piątki w godzinach 10.00-16.00 lub drogą mailową.

II.  Przebieg rekrutacji:

A. Kandydaci zgłaszają chęć przyjęcia do Bursy poprzez wypełnienie arkusza rekrutacyjnego na stronie internetowej placówki. Mogą zgłosić się również telefonicznie lub osobiście. Tym samym zostają wpisani na listę Kandydatów oczekujących na miejsce w Bursie.
Kandydaci wpisani na listę proszeni są o kontakt telefoniczny od 20 maja do 17 czerwca 2019 r. w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną.

B.  Na umówioną rozmowę kwalifikacyjną Kandydaci zgłaszają się z Rodzicem / Opiekunem prawnym i proszeni są o przyniesienie następujących dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie do Bursy.
  2. Życiorys.
  3. Jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne.
  4. Kserokopię świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub 7 klasy szkoły podstawowej.
  5. Wypełnioną Kartę Informacyjną (do pobrania), prosimy o wydruk dwustronny.

Po przedstawieniu wyżej wymienionych dokumentów odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której wypełniana jest krótka ankieta. Zarówno Kandydat jak i Rodzice zapoznają się ze zwyczajnikiem placówki.

 

C.  Jeśli w przebiegu rekrutacji osoba ubiegająca się o miejsce zostanie przyjęta, Rodzice / Opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania Porozumienia między Bursą Szkół Średnich ZMMPiR a Rodzicami / Opiekunami prawnymi Bursanta.

D.  Przy zakwaterowaniu należy złożyć dodatkowo następujące dokumenty:

  1. Aktualne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia Bursanta.
  2. Kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

 

Kraków, 4 kwietnia 2019 r.